ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានដំណើរការអស់រយៈពេល 18 ឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកផលិត និងនាំចេញដំបងបាញ់សត្វ។ជួរផលិតផលរបស់យើងរួមបញ្ចូលទំនិញផ្សេងទៀតដូចជា បង្គោលដើរលេង បង្គោលដើរ។លើសពីនេះ បច្ចុប្បន្នយើងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ និងសមត្ថភាពខ្លាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍។យើង​មាន​គោល​បំណង​ដើម្បី​បន្ត​ដាក់​ផលិតផល​ថ្មី និង​ច្នៃប្រឌិត​លើ​ទីផ្សារ។យើងជួលអ្នករចនាចំនួន 2 នាក់ ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការរចនា និងអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មី។បច្ចុប្បន្ននេះ ពួកគេកំពុងបង្កើតផលិតផលថ្មីប្រចាំខែ។

អាន​បន្ថែម